De partner voor kabels, beugels, aansluitsystemen en meer

+31(0)75 655 55 80
info@braca.nl

Winkelmandje

0 artikel(en) - € 0,00
U heeft geen artikel(en) in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Algemene van Braca Europe

Bedrijfsgegevens:

Naam ondernemer: Braca Europe

Vestigingsadres:
Vredeweg 1W
1505HH Zaandam

Telefoonnummer: 075-6555580

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m maandag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@braca.nl

KvK-nummer: 34372893Nederland
Btw-nummer: NL821836146

1.     Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en aanbiedingen. Afwijkingen daarvan gelden slechts indien en voorzover deze uitdrukkelijk door ons zijn bevestigd. Wij verstaan onder opdrachtgever iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten of diensten afneemt van ons aan wie wij aanbiedingen doen.

1.2. Wij sluiten de toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze voorwaarden nadrukkelijk uit. Ongeacht in welke vorm door opdrachtgever gehanteerd, daaronder inbegrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden.

2.     Aanbod en aanvaarding.

2.1.   Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn bevoegd onze aanbiedingen nog binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen. De overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke orderbevestiging dan wel door het begin van
feitelijke uitvoering door ons van de aan ons verstrekte opdracht. Indien opdrachtgever een opdracht mondeling, waaronder ook begrepen telefonisch, verstrekt en deze opdracht  vervolgens schriftelijk bevestigt of herhaalt is opdrachtgever gehouden in die schriftelijke bevestiging c.q. herhaling te verwijzen naar de mondelinge opdracht, bij gebreke waarvan een eventuele dubbele uitvoering van de opdracht die daarvan een gevolg is voor rekening en risico komt van de opdrachtgever.

2.2.  De opdrachtgever dient eventuele wijzigingen in de uitvoering van een door hem verstrekte opdracht of order tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis te brengen. Wij zijn gerechtigd aan een wijziging in de uitvoering van een opdracht of order verbonden extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.3.   Door ons aan opdrachtgever verstrekte documentatie,  verwerkings- en andere adviezen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.     Prijzen.

3.1  Alle genoemden prijzen op de website zijn de prijzen gelden, tenzij anders vermeld de stuksprijzen zijn gebaseerd op alle prijsbepalende factoren zoals de fabrieks of distributieprijs, invoerrechten, transportprijzen en verdere factoren van die van invloed kunnen zijn op de prijs. . Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één of meer van deze factoren voordoet hebben wij het recht, ook als de overeenkomst inmiddels is tot stand gekomen, de prijzen aan deze wijziging aan te passen voor het dan nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. Indien wij van dit recht gebruik maken en ook daadwerkelijk effectueren heeft opdrachtgever het recht om binnen 5 dagen nadat wij opdrachtgever van de prijsverhoging in kennis hebben gesteld de overeenkomst voor het gedeelte dat nog niet door ons is uitgevoerd te annuleren. Dit recht heeft opdrachtgever evenwel niet indien de prijswijziging een gevolg is van enige overheidsmaatregel.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen of opslagen van (semi-)overheidswege, waaronder B.T.W., milieubijdrage, bijdrage die verband houdt met de verveelvoudiging/openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermende werken, alsmede eventuele koper- of andere metaaltoeslagen

3.3  Wij behouden ons het recht voor om orders met een waarde beneden een bepaald minimum te belasten met orderkosten. Voor het bedrag van deze orderkosten verwijzen wij hiermede naar onzeverkorte leveringsvoorwaarden zoals vermeld in de laatste uitgave van onze catalogus of op onzewebsite.

4.     Levertijden.

4.1.   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn opgegeven levertijden nimmer als verplichte termijnen te beschouwen. In geval van niet tijdige levering zijn wij daarom ook eerst na schriftelijk in gebrekestelling in verzuim.

4.2.   Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin wij gerechtigd zijn ons openig opschortingrecht  of overmacht te beroepen. Indien de overmacht langer duurt dan 3 maanden is elk van partijen gerechtigd de overeenkomst voor het dan nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of aanspraak op enige schadevergoedingte hebben.

4.3.   Indien wij in verzuim zijn ten gevolge van een overschrijding van een overeengekomen of aangezegde levertijd heeft opdrachtgever uitsluitend het recht de overeenkomst voor het nog nie uitgevoerde gedeelte te annuleren. De opdrachtgever heeft geen enkel recht op vergoeding van enige schade, directe of indirecte, als gevolg van de overschrijding van de levertijd c.q. de annulering van de overeenkomst.

5.     Aflevering.

5.1.   De aflevering van de goederen binnen Nederland geschiedt franco huis tenzij de waarde van de goederen per aflevering een bedrag van EUR 150,-- excl. BTW niet te boven gaat danwel tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De aflevering franco huis houdt in dat wij voor onze rekening (doch voor risico van de opdrachtgever) het vervoer van de goederen -de lossing daarvan evenwel niet bij inbegrepen- via normaal transport en tegen de voor goederentransport gebruikelijke voorwaarden -een en ander ter beoordeling van ons- zullen verzorgen. Voor afleveringen  beneden het bedrag van EUR 150,- worden verzendkosten voor gebruikelijke tarieven - zoals bijvoorbeeld van de DHL, PostNL. DPD of GLS in rekening gebracht. Wij zijn gerechtigd periodiek het bedrag van EUR 150,- aan te passen welke aanpassing wij als dan kenbaar maken via de website en op de offertes e.d.

5.2.   Wij zijn bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden.

5.3.  Eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen dienen binnen 24 uur na de aflevering schriftelijk en rechtstreeks aan ons gemeld te worden. Bij geen melding worden de producten geacht te zijn geaccepteerd door opdrachtgever.

5.4.  Wanneer goederen door de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen afroeptermijn worden afgenomen, zijn wij gerechtigd om de desbetreffende goederen te factureren en naar eigen inzicht, voor rekening en risico van opdrachtgever, op te slaan of op te doen slaan.  Alle kosten ten gevolge van het niet afnemen of niet afroepen door opdrachtgever  zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.     Eigendomsvoorbehoud.

6.1.   Alle door ons aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de opdrachtgever niet al  onze vorderingen betreffende tegenprestatie voor door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen heeft voldaan. Het bepaalde in de vorige zin geldt tevens met betrekking tot onze vorderingen wegens het door de opdrachtgever tekort schieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

6.2.   Onverminderd onze overige rechten zijn wij gerechtigd om, indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichting zal tekort schieten, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Bij terugneming van de goederen door ons zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de door ons nog met die goederen te realiseren opbrengst, verminderd met de door ons in verband met de terugneming of anderszins te maken kosten. De creditering zal echter nimmer meer bedragen dan de oorspronkelijke door ons gefactureerde waarde van de teruggenomen goederen.

7.     Garanties/reclames.

7.1.   Wij staan in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen. Tevens staan wij ervoor in dat de geleverde goederen de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik hiervan nodig zijn. Wij garanderen echter geen andere eigenschappen dan zijn opgenomen in de productbeschrijvingen en specificaties van de goederen. Opdrachtgever kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik ofonjuiste verwerking van de goederen.

7.2.   Met betrekking tot producten of onderdelen daarvan, die wij van derden betrekken, blijven onze garanties en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot die garanties en aansprakelijkheid die wij van de leveranciers van die goederen hebben bedongen en voorts ook slechts in de omvang als die leveranciers  hun garanties en hun aansprakelijkheid jegens ons zijn nagekomen.

7.3.   Gebreken aan de geleverde goederen, anders dan genoemd in artikel 5.3 moeten door de opdrachtgever onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 6 werkdagen nadat zij zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd schriftelijk ter kennis van ons worden gebracht. Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer de aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn opgegeven. Indien blijkt dat de voor retour aangeboden goederen geen gebreken vertonen dan zijn alle gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever, ook tijdens de garantieperiode.

7.4.   Iedere verplichting van ons uit hoofde van gebreke als bedoeld in dit artikel komt te vervallen zodra 6 werkdagen na de aflevering van de goederen zijn verstreken en binnen deze termijn geen kennisgeving als bedoeld in het vorige lid heeft plaatsgenomen.

7.5.   Na ontvangst van de kennisgeving zullen wij, indien het bezwaar van de opdrachtgever naar ons oordeel gegrond is, overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van ons. In geen geval zal de waarde van onze prestatie als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige deel van de geleverde goederen te boven gaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch zijn wij gehouden tot enige prestatie dan genoemd in de eerste zin.

7.6.  Retour zendingen dienen altijd voorzien te zijn van een door ons vooraf afgegeven RMA nummer en kopie factuur.  Zendingen die hier niet aan voldoen zijn wij gerechtigd te weigeren. Retourzendingen aan ons van door ons geleverde goederen zullen door ons slechts in ontvangst genomen hoeven te worden en de kosten van die retourzending zullen door ons slechts hoeven te worden gedragen indien een en ander geschiedt met onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. De retourzending geschiedt ten allen tijde voor risico van opdrachtgever. 

7.6.  Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen 6 werkdagen na de datum van die factuur bij ons te worden ingediend.

7.7.  Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting jegens opdrachtnemer.

8.     Aansprakelijkheid.

8.1.   Buiten de levering van de goederen als in de overeenkomst met de opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 7 zijn wij tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.

8.2.   Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard ook, ongeacht de wijze  waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij zijn veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het  gevolg is van opzet of grove schuld van onze directie. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens ons geldend mochten maken en die verband houden, direct of indirect, met de overeenkomst tussen ons en opdrachtgever en de uitvoering daarvan.

8.3.   De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor: -schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens. -beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.                

9.     Betalingen.

9.1.   Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Wij hebben het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen.

9.2.   Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) dat niet is voldaan.

9.3.   Indien de opdrachtgever ook na eerste aanmaning in gebreke blijft met de betaling van het door hem verschuldigde is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten aan ons te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het niet betaalde gedeelte van het factuurbedrag (inclusief omzet-belasting ) dan wel de werkelijke kosten indien deze hoger zijn, met een minimum van EUR 150,--.

Wij zijn niet gehouden aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.

9.4.   Voor het geval dat wij onze vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig hebben gemaakt is de opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd onze aanspraken uit het vorige lid, te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten  van advocaten, procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht, voor zover deze een  eventuele proceskosten veroordeling van de opdrachtgever op grond van artikel 56 en verder van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering te boven gaan.

9.5.   De opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens ons op enige opschortingrecht, waaronder begrepen een retentierecht, of verrekening te beroepen.

10.    Rechtskeuze/bevoegde rechter.

10.1   Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, en de bepalingen van internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

10.2   Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

11.    Wettelijke toepassing.

Indien een of meer bepalingen uit onze overeenkomst met opdrachtgever en derhalve ook uit de onderhavige algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

12.    Inwerkingtreding.

       Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang November 2015